Poplatek za komunální odpad 2012

09. 02. 2012 | Pro úhradu místního poplatku v hotovosti můžete využít od čtvrtka 1.března pokladny v přízemí budovy Magistrátu města Brna na Malinovského náměstí č. 3 a i nadále na Šumavské 33.

Pokladní hodiny:

pondělí                od 8:00 do 12:00 a od 13:00 do 17:00 hod

úterý                    od 8:00 do 12:00 a od 13:00 do 14:30 hod

středa                  od 8:00 do 12:00 a od 13:00 do 17:00 hod

čtvrtek                                 od 8:00 do 12:00 a od 13:00 do 14:00 hod

pátek                    od 8:00 do 12:00 hod.

Výše poplatku: 500 Kč na osobu

Splatnost poplatku: 31.5.2012

 

Správcem poplatku je Odbor životního prostředí Magistrátu města Brna, oddělení správy poplatku za komunální odpad, pracoviště Šumavská 33, 8. a 9. patro, budova A

Na jednoho poplatníka (osoba s trvalým pobytem v Brně) a kalendářní rok činí poplatek 500,- Kč, možnost bezhotovostní úhrady je převodem na účet č. 156304/5400, poštovní poukázky jsou k dispozici na podatelnách Úřadů městských částí a na kontaktních místech Magistrátu. Při těchto způsobech platby je nezbytné uvést jako variabilní symbol rodné číslo poplatníka, při společných platbách je nutno oznámit jména a data narození osob, za něž je úhrada pod tímto variabilním symbolem provedena. Při bezhotovostní úhradě tak lze učinit prostřednictvím oznámení na www.brno.cz/odpady.

 

Legislativní změny:

-          nový institut vyměření HROMADNÝM PŘEDPISNÝM SEZNAMEM naplňuje princip procesní ekonomie a rychlosti daňového řízení; správce poplatku hromadný předpisný seznam zpřístupní k nahlédnutí po dobu nejméně 30 dnů. Správce poplatku zveřejní veřejnou vyhláškou, kterou vyvěsí po dobu 30 dnů, označení místního poplatku jakož i místo a dobu (od...do), kdy lze do hromadného předpisného seznamu nahlédnout. Za den doručení se považuje 30 den po jeho zpřístupnění. Praxe tedy může vypadat tak, že poplatník neuhradí sám ve lhůtě splatnosti a o tom, že je na něj vedena exekuce se dozví až v momentě, kdy je mu zablokován účet, stržena část mzdy, důchodu atd.

-          exekuční řízení se zrychluje, po marném uplynutí náhradní lhůty stanovené v platebním výměru/hromadném předpisném seznamu správce poplatku bez dalšího přistoupí k daňové exekuci

-          institut žádosti o prominutí již není možný realizovat pro místní poplatky, správci daně byla vzata pravomoc daň nebo její příslušenství prominout

Kontakty

-          Osobní; Šumavská 33, budova A, 8. a 9. patro, v úředních dnech pondělí, středa: 8.00 - 17.00 hod a pátek: 8.00 - 12.00 hod

-          Telefonické 542 174 301 - 06

-          Písemné; Odbor životního prostředí MMB, Kounicova 67, 601 67 Brno

-          E-mail; odpady@brno.cz

-          Web: www.brno.cz/odpady

Na území Statutárního města Brna je uplatňován obecně závaznou vyhláškou č. 18/2010 místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na základě ustanovení § 1 písm. h) a § 10b zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích“). Uvedené obecně závazné právní předpisy stanoví, že poplatek je povinna platit každá fyzická osoba, která má ve statutárním městě Brně trvalý pobyt. Poplatková povinnost vzniká dnem, ve kterém fyzické osobě vznikl trvalý pobyt ve statutárním městě Brně, a zaniká dnem, ve kterém fyzická osoba ukončila trvalý pobyt ve statutárním městě Brně. Pro vznik a trvání poplatkové povinnosti není rozhodující, zda se fyzická osoba skutečně zdržuje na území statutárního města Brna a tedy zda produkuje komunální odpad. Úhrady za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu nejsou cenou ekvivalentní poskytnuté službě, jde o paušální poplatek za provoz celého systému, nikoli o poplatek za odvoz určitého množství vyprodukovaného odpadu.

Jak vyplývá z výše uvedené charakteristiky poplatníků (nositelů poplatkové povinnosti), poplatníky mohou být i nezletilé děti a fyzické osoby zbavené způsobilosti k právním úkonům (příp. s omezenou způsobilostí k právním úkonům). Tato skutečnost je zcela v souladu s ustanovením § 7 občanského zákoníku, které stanoví, že způsobilost fyzické osoby mít práva a povinnosti vzniká narozením. Kdo má tuto způsobilost, tzv. právní subjektivitu, je subjektem práva. Každý člověk je subjektem práva od svého narození až do své smrti a v této způsobilosti nemůže být omezen, nemůže jí být zbaven a nesmí se jí ani vzdát. Nezletilé děti a osoby zbavené způsobilosti k právním úkonům (příp. s omezenou způsobilostí k právním úkonům), přestože nemají nebo mají omezenou způsobilost vlastními právními úkony na sebe brát práva a povinnosti, jsou zcela způsobilé být nositeli poplatkové povinnosti. Poplatková povinnost vzniká dle platné legislativy poplatníkovi, nikoliv jeho zákonnému zástupci. Poplatková povinnost je nepřenositelná a není možné ji přenést na jiného poplatníka. Z těchto důvodů nevznikají z titulu neuhrazených poplatkových povinností nedoplatky zákonným zástupcům poplatníků, nýbrž přímo těmto poplatníkům.

- po nabytí vykonatelnosti rozhodnutí o stanovení poplatkové povinnosti (platební výměr či hromadný předpisný seznam) může být nedoplatek bez dalšího vymáhán některým ze způsobů stanovených daňovým řádem (správce daně již nezasílá před zahájením exekuce výzvy k zaplacení nedoplatku v náhradní lhůtě, neboť tento institut daňový řád nezná)

- daňové nedoplatky může správce daně vymáhat daňovou exekucí nebo zabezpečit vymáhání nedoplatku prostřednictvím soudu nebo soudního exekutora

- v případě nařízení daňové exekuce (vydáním exekučního příkazu) dochází k navýšení nedoplatků dlužníka o exekuční náklady, které spočívají v náhradě nákladů za nařízení exekuce, v náhradě nákladů za výkon prodeje a v náhradě hotových výdajů vzniklých při provádění daňové exekuce. Náklady za nařízení exekuce a náklady za výkon prodeje činí 2% z částky, pro kterou je daňová exekuce nařízena, nejméně však 500,- Kč a nejvýše 500.000,- Kč. V ostatních případech vymáhání daňových nedoplatků mohou exekuční náklady dosahovat částek několikanásobně vyšších (zejména v případě soudních exekutorů).

- Protože právní úprava umožňuje postihnout k vymožení nedoplatků pouze majetek ve vlastnictví konkrétního dlužníka, může být v případech, kdy je dlužníkem nezletilá fyzická osoba, nařízena daňová exekuce na majetek ve vlastnictví nezletilce (např. peněžní prostředky na účtu stavebního spoření, na vkladní knížce, atd). Pokud dlužník aktuálně žádným majetkem nedisponuje, nezbývá správci daně než činit kroky zabraňující marnému uplynutí lhůty pro placení daně a vyčkat změny majetkové situace poplatníka. Pokud zákonní zástupci nezletilých poplatky řádně nehradí, v době dosažení zletilosti poplatníků již bývají nedoplatky v takové výši, že nařízená exekuce znamená obvykle citelný zásah do finanční situace poplatníka. Správce daně proto apeluje na zákonné zástupce, aby poplatek za svěřené osoby řádně hradili a nevystavovali je tak nebezpečí nařízení exekuce.

 

 

Novinky e-mailem