Volba prezidenta České republiky 2023

Termín volby vyhlásil předseda Senátu Miloš Vystrčil 27. června 2022 a na tyto dny:

  • pátek 13. ledna 2023 od 14:00 do 22:00 hodin
  • sobota 14. ledna 2023 od 08:00 do 14:00 hodin.

Případné druhé kolo voleb:
  • pátek 27. ledna 2023 od 14:00 do 22:00 hodin
  • sobota 28. ledna 2023 od 08:00 do 14:00 hodin.
Informace o kandidátech, kteří postoupili do druhého kola volby prezidenta republiky

Kde volit?

  • Volební místnost se nachází v zasedací místnosti Zastupitelstva MČ, v 1. patře spojovacího krčku mezi tělocvičnou a budovou mateřské školy, Ondrova 17/25, 635 00 Brno (vchod od kaple). Telefonní spojení do volební místnosti v den voleb: 725 112 409
  • Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních, důvodů úřad městské části Brno-Kníničky nebo okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat v den voleb mimo volební místnost, a to pouze v rámci volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena. Nahlásit se nám můžete prostřednictvím emailové adresy info@brno-kninicky.cz, na tel. 546 223 196 nebo v den voleb na mobilu 725 112 409.

Kdo může volit?

  • státní občan České republiky, který alespoň druhý den volby prezidenta dosáhl věku 18 let. Ve druhém kole volby prezidenta může volit i občan, který alespoň druhý den konání druhého kola volby prezidenta dosáhl věku 18 let.

Jak volit?

V den konání voleb II. kola je nutné dostavit se do volební místnosti s průkazem totožnosti (Občanský průkaz, Pas České republiky).

Hlasovací lístky obdržíte od okrskové volební komise společně s prázdnou úřední obálku opatřenou úředním razítkem. S úřední obálkou a hlasovacími lístky vstoupí volič do prostoru určeného k úpravě hlasovacích lístků, kde vloží hlasovací lístek do úřední obálky. Úřední obálku pak vhodí před okrskovou volební komisí do volební schránky.

V prezidentských volbách lze hlasovat i na voličský průkaz, a to v jakémkoliv volebním okrsku na území České republiky nebo ve zvláštním volebním okrsku v zahraničí.

Jak a do kdy lze žádost o voličský průkaz podat?

Podáním žádosti v písemné nebo elektronické podobě s doručením úřadu do 6. ledna 2023 do 16.00 hodin (pro případné druhé kolo volby do 20. ledna 2023 do 16.00 hodin)

  • na listině opatřené úředně ověřeným podpisem voliče, nebo
  • v elektronické podobě prostřednictvím datové schránky voliče,

nebo osobně do 11. ledna 2023 do 16.00 hodin (pro případné druhé kolo volby do 25. ledna 2023 do 16.00 hodin). Volič se dostaví na úřad, prokáže svoji totožnost a úřad o žádosti učiní úřední záznam.

O voličský průkaz je možno požádat také prostřednictvím Portálu občana. Žadatel pro tento způsob podání žádosti potřebuje disponovat elektronickou identitou a datovou schránkou, kterou si lze zřídit i při podávání žádosti. Bližší informace zde.

Informace ke zvláštním způsobům hlasování ve volbě prezidenta republiky 2023 pro voliče v izolaci / karanténě z důvodu onemocnění covid-19

Bližší informace naleznete na www.mvcr.cz.