SBĚROVÝ DEN V MČ BRNO-KNÍNIČKY 2020

V roce 2020 se bude sběrový den konat v sobotu 21.března, 9.května, 27.června, 5.září, 24.října a 14.listopadu od 8:00 do 12:00 hod. Sběrné místo je na křižovatce ulic U kaple x K Bukovinám.

S ohledem na nutné plnění platného znění zákona 185/2001 Sb., o odpadech, i během sběrových dnů považujeme za nezbytné  znovu upozornit, že sběrové dny konané v MČ Brno - Kníničky  jsou určeny pouze pro sběr  objemného odpadu katalog číslo 20 03 07 (např. objemově upravený nábytek, matrace, peřiny, koberce, dětské autosedačky, plastový nábytek atd.)  a biologicky rozložitelného odpadu ze zahrad katalog číslo 20 02 01 (tráva, listí, zelenina, objemově upravené tj. pořezané kusy větví a kmenů maximálně o délce 50cm), a to výhradně od občanů-fyzických osob nepodnikajících! Během sběrových dnů je nutné se řídit pokyny obsluhy kontejnerů (řidičů vozidel). Nelze zajišťovat likvidaci jiných odpadů či úklid odpadů uložených mimo kontejnery. Další kontejner bude určen pro železný odpad.

 

Do kontejnerů na sběrových dnech tedy NELZE ODEBÍRAT např.:

elektrozařízení či elektroodpady (např. televize, monitory, PC, lednice, pračky, rádia, sporáky, vařiče, myčky, atd.), zářivky či úsporné žárovky, stavební odpady (např. "stavební suť", sádrokarton,  dveře, okna, izolační materiály, střešní krytinu, bytová jádra, sanitární zařízení, IPA atd.), nebezpečné odpady (např. obaly od barev, barvy, tiskařské barvy, tonery, cartrige, kyseliny, rozpouštědla, fotochemikálie, pesticidy, motorové a jiné oleje, baterie, akumulátory, atd.),  pneumatiky, autosklo a ostatní autosoučástky, sklo, papír, PET lahve.

Seznam sběrných středisek odpadů s aktuálními informacemi naleznete na http://www.sako.cz/sso/seznam/