CZECH POINT

Úřad MČ Brno Kníničky vydává prostřednictvím zřízeného pracoviště CZECH POINT na požádání ověřené výstupy z informačního systému veřejné správy (dále jen „ISVS“), a to ve smyslu ustanovení § 9 odst. 2 písm. d) zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Ověřeným výstupem se rozumí listina, která vznikla úplným převodem výpisu z ISVS z elektronické do listinné podoby. Taková listina vydaná ÚMČ Brno-Kníničky je veřejnou listinou.ÚMČ Brno-Kníničky vydává ověřené výstupy z níže uvedených evidencí ISVS (elektronicky vedených evidencí, rejstříků, seznamů):


1) výpisy z Katastru nemovitostí /veřejná evidence/
2) výpisy z Rejstříku živnostenského podnikání (veřejná část) /veřejná evidence/
3) výpisy z Obchodního rejstříku /veřejná evidence/
4) výpisy z Rejstříku trestů /neveřejná evidence/      

od 1. 1. 2009
5) výpisy bodového hodnocení osoby /neveřejná evidence/
6) výpisy ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů /veřejná evidence/
7) výpisy z Registru účastníků provozu modulu autovraků ISOH (Informačního systému odpadovéhohospodářství) /neveřejná evidence/
8) výpisy z Insolvenčního rejstříku

od 1. 7. 2009 – agendy informačního systému datových schránek  (ISDS)
9) žádosti o zřízení datové schránky
10) oznámení o zneplatnění přístupových údajů a vydání nových
11) autorizovaná konverze z elektronické do listinné podoby dokumentu
12) autorizovaná konverze z listinné do elektronické podoby dokumentu

od 1. 1. 2010  – další úkony v rácmi agendy ISDS:
 • žádost, aby datová schránka plnila funkci OVM
 • žádost, aby datová schránka neplnila funkci OVM
 • povolení PO/PFO/FO dodávání dokumentů od datové schránky PO/PFO/FO
 • zrušení PO/PFO/FO dodávání dokumentů od datové schránky PO/PFO/FO
 • oznámení o zneplatnění přístupových údajů statutárním orgánům nebo vedoucím OVM
 • oznámení o přidání pověřené osoby k přístupu do datové schránky
 • oznámení o zneplatnění přístupových údajů pověřené osoby (zrušení osoby)
 • žádost o znepřístupnění datové schránky, která byla zřízena na žádost
 • žádost o opětovné zpřístupnění datové schránky, která byla zřízena na žádostv
 • yřízení reklamace obdržení přístupových údajů a vydání nových

ad 4) Evidence Rejstříku trestů je neveřejnou evidencí.

Vydat ověřený výpis z této evidence lze pouze osobě, které se výpis týká. Totožnost žádající osoby se ověřuje na základě předloženého dokladu totožnosti (občanský průkaz nebo cestovní doklad). Výpis z Rejstříku trestů je možné vydat i zmocněnci, který žádá o výpis na základě plné moci jemu udělené další osobou. Vzor plné moci naleznete  zde (7 kB, MS Word dokument). V případě, že v plné moci nejsou uvedeny všechny potřebné údaje, musí zmocněnec tyto údaje doložit pro ověření údajů v žádosti jiným dokladem. Nedoloží-li zmocněnec všechny potřebné údaje k ověření, je to důvodem k odmítnutí žádosti.

ad 5) Výpisy bodového hodnocení osoby

Dne 1. ledna 2009 nabyla účinnosti novela zákona č. 361/2000 Sb. (zákon o silničním provozu). Na základě této novely lze zažádat o Výpis bodového hodnocení osoby z Centrálního registru řidičů prostřednictvím kontaktního místa Czech POINT. O výpis může požádat osoba, které se výpis týká. Totožnost žadatele se ověřuje na základě předloženého dokladu totožnosti (občanský průkaz nebo cestovní doklad). Žadatel musí mít platný doklad totožnosti. Výpis bodového hodnocení osoby lze vydat i zmocněnci, a to na základě plné moci, která musí být úředně ověřena. Vzor plné moci naleznete  zde (8.5 kB, MS Word dokument). V případě, že nejsou v plné moci uvedeny všechny potřebné údaje, musí zmocněnec tyto údaje doložit pro ověření údajů v žádosti jiným dokladem. Nedoloží-li zmocněnec všechny potřebné údaje k ověření, je to důvodem k odmítnutí žádosti.

ad 6) Výpisy ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů

Seznam kvalifikovaný dodavatelů vede Ministerstvo pro místní rozvoj pro dodavatele, kteří splnili kvalifikaci podle § 53 (základní kvalifikační kritéria) a § 54 (profesní kvalifikační kritéria) zákona o veřejných zakázkách a splnění kvalifikace doložili ministerstvu příslušnými doklady a současně zaplatili správní poplatek. Prostřednictvím kontaktního místa Czech Point je možné zažádat o ověřený výpis ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů pro příslušnou organizaci, a to dle zadaného identifikačního čísla organizace.

ad 7) Registr účastníků provozu modulu autovraků ISOH slouží k plnění ohlašovacích povinností souvisejících s vyhláškou č. 352/2008 Sb., o podrobnostech nakládání s autovraky. Pracoviště Czech Point umožňuje žadateli vyřídit následující požadavky:

 • registraci a vydání přístupových údajů
 • změny v přiřazení provozoven uživatelským účtům
 • vygenerování jednorázového hesla k existujícímu účtu

ad 8) Výpisy z insolvenčního rejstříku

Jedná se o veřejně přístupný rejstřík,  který umožní získat informace o příslušných insolvenčních řízeních a umožní sledování jejich průběhu. Není nutné ověřovat totožnost žadatele. V rejstříku je možné vyhledávat na základě identifikačního čísla organizace nebo podle osobních údajů.

ad 9) Žádost o zřízení datové schránky

Žadatel předkládá doklad totožnosti. Žádost vyplní pracovník pracoviště Czech POINT elektronicky, následně ji vytiskne a předloží žadateli k vlastnoručnímu podpisu. Datová schránka bude zřízena do 3 dnů, poté obdrží žadatel přístupové údaje poštovní zásilkou do vlastních rukou.

ad 10) Oznámení o zneplatnění přístupových údajů a vydání nových

V případě ztráty nebo odcizení přístupových údajů do datové schránky může oprávněná osoba k datové schránce požádat o zneplatnění přístupových údajů a vystavení nových. Žadatel předloží doklad totožnosti. Žádost vyplní pracovník pracoviště Czech POINT elektronicky, následně jí vytiskne a předloží žadateli k vlastnoručnímu podpisu. Ke zneplatnění stávajících přístupových údajů dojde okamžitě, poté bude automaticky odeslán e-mail s odkazem na aktivační portál, kde dojde k vygenerování nových přístupových údajů.

ad 11) Autorizovaná konverze na žádost z listinné do elektronické podoby dokumentu

Žadatel přinese listinu, kterou chce konvertovat. Pracovník pracoviště Czech POINT prověří ve smyslu § 24 odst. 5 zákona č. 300/2008 Sb., zda je možné autorizovanou konverzi příslušného dokumentu provést (musí se např. jednat o originál, popř. ověřenou kopii dokumentu apod.) Výstup je dle volby žadatele předáván na CD (úhrada nosiče je součástí správního poplatku stanoveného zákonem pro tento úkon) nebo je zaslán do tzv. "Úschovny", tedy úložiště konvertovaných dokumentů, kde si jej žadatel vyzvedne nejpozději do 3 kalndářních dnů od podání žádosti.

ad 12) Autorizovaná konverze na žádost z elektronické do listinné podoby dokumentu

Elektronický dokument, který chce žadatel konvertovat, je možné přinést buď na CD/DVD nebo poslat z datové schránky zákazníka do "Úschovny" (datového úložiště). V tomto případě s sebou zákazník přinese potvrzení o vložení dokumentu do datového úložiště pro potřeby konverze, které obsahuje jeho jednoznačnou identifikaci. Pracovník pracoviště Czech POINT před provedením autorizované koverze prověří náležitosti stanovené v § 24 odst. 1 zákona č. 300/2008 Sb. a připojí k výstupu ověřovací doložku.
Správní poplatky
Vydávání ověřených výstupů z Katastru nemovitostí, Obchodního rejstříku, Rejstříku živnostenského podnikání, dále výpisy bodového hodnocení osoby, výpisy ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů a Registru účastníků provozu modulu autovraků ISOH a Insolvenčního rejstříku jsou zpoplatněny správním poplatkem 100,-Kč za první stránku výpisu a 50,- Kč za každou další i započatou stránku (část I položka 3 písm. d) zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů). 
Vydávání ověřeného výstupu z Rejstříku trestů je zpoplatněno správním poplatkem 100,-Kč za přijetí žádosti o vydání výpisu z evidence Rejstříku trestů (část I položka 10 písm. a) zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů).
Činnosti v rámci agendy informačního systému datových schránek jsou prováděny zdarma. Zpoplatněno je opakované vydání přístupových údajů k datové schránce, a to správním poplatkem 200,-Kč (část I položka 4 písm. d) zákona č. 634/2004 Sb.).
Autorizovaná konverze je zpoplatněna správním poplatkem 30,-Kč za každou i započatou stránku. (část I položka 4 písm. b), c) zákona č. 634/2004 Sb.).